ALGEMENE VOORWAARDEN CREDO FINANCIËLE ADMINISTRATIES

 

 

Artikel 1         Definities

 

 1. Credo Financiële Administraties, gevestigd te Veenendaal, KvK-nummer 66732484, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 4. Een jaarpakket bestaat uit alle afgesproken werkzaamheden die betrekking hebben op de financiële administratie van een volledig boekjaar.

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens de dienstverlener waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de dienstverlener in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3         Offertes

 

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.

Artikel 4         Tarieven en betalingen       

 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de prijs van de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten zoals eventuele reiskosten zullen apart worden vermeld.
 3. De afnemer van een jaarpakket ontvangt 12 maandelijkse facturen.
 4. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur op basis van nacalculatie voor nog niet eerder gefactureerde kosten ontstaan door meerwerk.
 7. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5         Informatieverstrekking opdrachtgever

 

1.Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3.Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4.Dienstverlener heeft te allen tijde de intentie de belastingaangiften van opdrachtgever tijdig en correct in te dienen. Indien opdrachtgever alle benodigde informatie echter niet uiterlijk 5 werkdagen voor het verstrijken van een termijn voor de betreffende belastingaangifte beschikbaar heeft gesteld, kan dienstverlener niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet tijdig en correct in kunnen dienen van deze aangifte.

5.Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 

 • De dienstverlener voert haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde. Opdrachtgever erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de opdrachtgever.
 • Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • Indien er een correctie op een eerdere aangifte nodig is, is dienstverlener te allen tijde gerechtigd deze uit te voeren. Indien opdrachtgever dit, om welke reden ook, weigert, wordt de aansprakelijkheid jegens de Belastingdienst verhaald op opdrachtgever.

Artikel 7         Wijzigingen en annulering

 

 • Een jaarpakket is naar wens van de opdrachtgever in te richten. Het pakket dat de opdrachtgever aanschaft heeft een minimale looptijd van 12 maanden en is daarna opzegbaar.
 • Tussentijdse ontbinding in de eerste periode door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk in geval van bijzondere omstandigheden, welke uitsluitend ter beoordeling van dienstverlener komen. Tussentijdse ontbinding is in deze hoge uitzonderingsgevallen enkel mogelijk per start van een nieuw kwartaal.
 • Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online training, template of e-book, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 • Annulering van een overeenkomst gericht op coaching is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering ontvangt opdrachtgever dat deel van het reeds betaalde bedrag naar rato terug voor content en uren die nog niet zijn vrijgegeven. In geval van een zakelijke opdracht is dienstverlener gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren, evenals gederfde winst, direct in rekening te brengen.
 • Een losse sessie (binnen een traject) kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een sessie binnen een traject, waarbij een verplaatste sessie te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden.

Artikel 8         Online training

 

 • Indien het aanbod wordt aanvaard en de training online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting.
 • Opdrachtgever ontvangt na aankoop toegang tot de omgeving. Er zal wekelijks nieuwe content vrij worden gesteld. Bij annulering van het programma komt enkel dat deel voor restitutie in aanmerking dat nog niet is vrijgegeven.
 • Opdrachtgever ontvangt pas toegang tot de omgeving na betaling van het overeengekomen bedrag.
 • Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een training aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een training aan te passen ter promotionele doeleinden.
 • Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat opdrachtgever met aankoop beoogde. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een training.
 • Doordat voor het geven van de training gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de training op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 • Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.
 • Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een training uit te breiden, te beperken of aan te passen.
 • Opdrachtgever verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De training is bedoeld om te inspireren en helpen, niet om te kopiëren. Opdrachtgever mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener. Het is niet toegestaan om coachingssessies op te nemen en/of openbaar te maken.
 • De tijdens de looptijd van de training geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
 • Tijdens deelname aan een training kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.
 • Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 • Dienstverlener behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een training belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 9         Overmacht

 

 • In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 • Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 • In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10       Aansprakelijkheid schade

 

 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van opdrachtgever gedurende dienstverlening op locatie.
 • Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor handelingen en gedragingen van opdrachtgever na afloop van een training of sessie. Opdrachtgever maakt altijd zelf zijn eigen keuzes en neemt daarvoor de volledige verantwoordelijkheid.
 • In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door dienstverlener aan opdrachtgever is gefactureerd in de drie maanden voorafgaand aan de schade.
 • De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door dienstverlener geleverde diensten en producten.

Artikel 11       Intellectueel eigendom

 

 • De intellectuele eigendomsrechten op de door dienstverlener aan opdrachtgever ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij dienstverlener. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst draagt dienstverlener er zorg voor dat alle betreffende bescheiden die noodzakelijk waren voor uitvoering van de overeenkomst, aan opdrachtgever worden geretourneerd.

Artikel 12       Bijzondere bepalingen

 

 • Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op dienstverlener een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
 • Doordat sommige diensten van dienstverlener online geleverd worden, kan dienstverlener niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door opdrachtgever is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door dienstverlener.

Artikel 13       Klachten

 

 • Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de dienstverlener.
 • Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • Dienstverlener streeft ernaar klachten binnen 7 kalenderdagen te beantwoorden.

Artikel 14       Geschilbeslechting

 

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 • Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

 

 

Scroll naar top
Credo Financiële Administraties draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches